Det har skett upp­da­teri­ngar efter förra be­sö­ket! ×

https://lh3.googleusercontent.com/d/1Aktoxb5o-nerWXlxNVwI6nvHnTyeRPv3

Webbkakor (cookies)

Vill du att vi an­vän­der webb­ka­kor?

Vi använder webbkakor på Folk­dans­ringen Små­land-Öland. En webb­kaka är en liten text­base­rad data­fil som en webb­server kan be att få spara i webb­plats­be­sö­ka­rens dator. Genom att ka­kans inne­håll ski­ckas till­baka med var­je för­frå­gan till webb­plat­sen är det möj­ligt för ser­vern att hålla reda på be­sö­ka­rens pre­fer­enser eller iden­titet (exem­pelvis om an­vän­daren har god­känt att vi får anv­än­da webb­kakor). Syf­tet kan vara att an­vän­da­ren inte ska be­höva god­känna webb­kakor och andra in­ställ­ni­ngar på nytt för varje be­sök, att ge oss bätt­re stati­stik över använ­darnas se­naste in­logg­nings­datum för att med­dela om det skett nå­gon upp­datering sedan se­nas­te be­söket.

OBS! Om man valt att block­era alla webb­ka­kor kan in­logg­ning ej gö­ras!

I kakan kan en tid­punkt ef­ter vil­ken ka­kan inte lä­ngre är gil­tig an­ges. Då spa­ras ka­kan (be­ro­en­de på webb­lä­sa­rens in­ställ­ningar) på da­torns hård­disk, för att kun­na retur­neras också se­nare. I annat fall lag­ras ka­kor­na till­fälligt en­dast i da­torns pri­mär­min­ne tills webb­lä­sa­rens stängs av. Den se­na­re ty­pens ka­kor kal­las ''ses­sion coo­kies'' ef­ter­som de an­vänds för en en­skild http­session, och inte för att lag­ra in­for­ma­tion om en an­vän­dare mel­lan ses­sion­er­na. En webb­lä­sa­rens kan stäl­las in så att den au­to­matiskt låter bli att lag­ra ka­kor, eller att an­vän­da­ren in­for­me­ras varje gång en webb­plats be­gär att få la­gra en kaka. An­vän­da­ren kan i sin webb­lä­sar­e ra­de­ra ka­kor som la­grats ti­di­ga­re.

Webbansvarig:
olcarason@msn.com
  Uppdaterad:
2024-06-19