Det har skett upp­da­teri­ngar efter förra be­sö­ket! ×

https://lh3.googleusercontent.com/d/1Dl5oS-vwKKtYZGbnXmaRpSLD8IwHR2Pz

Historik

https://lh3.googleusercontent.com/d/19BteLdin4E6OR3cbQQU6jyVU1N92W8Gc

På Hovrättsparkens gräs­mat­ta satt fa­mil­jer med kaf­fe­korg och njöt av solen eller var med i sång­le­kar­na.

Den 8 september 2013 blev det all­moge­mark­nad i Jönköping igen. Väd­ret var strå­lande, Hov­rätts­tor­gets mark­nads­stånd var minst sagt väl­be­sök­ta, det dof­tade av kan­de­ra­de äpp­len, brän­da mand­lar, stekt ström­ming och gril­lad korv.

Den 8 september 2013 blev det all­moge­mark­nad i Jönköping igen. Väd­ret var strå­lande, Hov­rätts­tor­gets mark­nads­stånd var minst sagt väl­be­sök­ta, det dof­tade av kan­de­ra­de äpp­len, brän­da mand­lar, stekt ström­ming och gril­lad korv.

https://lh3.googleusercontent.com/d/1cpqbp612yfcvlHYwkTeglVQ_Itdlrxmv

På Hovrättsparkens gräs­mat­ta satt fa­mil­jer med kaf­fe­korg och njöt av solen eller var med i sång­le­kar­na.

https://lh3.googleusercontent.com/d/1-qSNp0MYQ0p6jcw54I6llSvyOR2ReeA9

På gatorna runt omkring visa­des hant­verk av de mest skil­da slag.
 Hästar med vagn, ryt­tare, mili­tä­rer och ord­nings­vak­ter modell 1850 rörde sig runt tor­get där man kun­de åka hand­dra­gen ka­rusell eller delta i väg­skäls­dans eller bli åskå­dare till både slags­mål och andra upp­gö­rel­ser.

https://lh3.googleusercontent.com/d/15v_B2QZitISQxWcb1xZZabW-qkePhDPs

Folkdansringen Småland-Öland rep­re­sen­te­ra­des av dan­sare och mu­siker från Hus­kva­rna Folk­dans­lag och Nor­raham­mars Folk­dans­gille, under­stöd­da av Tenhults kul­tis­gäng.

Ett stort tack till er alla som i tids­en­liga klä­der dan­sa­de för och med pub­li­ken hela fem gånger under dagen i vägskälet och i parken!

Mera bilder från marknadsdagen finns i Fotoalbum.
Smålandsnytt hade ett kort inslag på söndagkvällen och Jönköpingsposten rapporterade också.

Vi ser fram emot allmogemarknaden 2014!
Folkdansringen Småland-Öland genom
Elisabet Johansson som var en av besökarna och som fotograferade.

Folkdansringen Småland-Öland fi­rade sitt 90-års­jubi­leum i Huskvarna, den 6 ok­tober 2012, med inle­dande be­sök på Huskvarna Fabriks­mu­seum och en skulp­tur­vand­ring i de cent­rala de­lar­na av sta­den med Hasse Ericsson som guid.

https://lh3.googleusercontent.com/d/1760TkBNmRQ2fsYrSNJ6SHHNOtFeorjZw

Skulpturvandring med Hasse Ericsson.

https://lh3.googleusercontent.com/d/1MQZAfu6u1YZ9hlosUrt0NoxCmXdaoK_o

Sven och Agneta.

På kvällen vidtog en ju­bi­leums­fest i Tve­ta­går­den med 70-talet del­ta­gare från Små­land, Öland, Blekinge och Öster­götland. Musik, dans och sång är själv­klar­he­ter när folk­dans­are träf­fas och fler­talet av del­ta­gar­na var kläd­da i va­ckra folk­drä­kter.
 Gra­tu­lan­ter­na av­lös­te va­rand­ra och ut­ta­lade för­hopp­ningar om många kom­man­de ak­ti­va år.
https://lh3.googleusercontent.com/d/1gx7DToBU-AYb6TtYP87aL5-Oy2vTpbDv
Ordförand Gunnar Andersson mottager gratulationer från
Hans Hjelm,
Svenska Folkdansringen.
https://lh3.googleusercontent.com/d/1gx7DToBU-AYb6TtYP87aL5-Oy2vTpbDv
Hans Hjelm, kassör i Svenska folkdansringen, fanns på plats för att både gra­tu­lera och dela ut Folkdansringens för­tjänst­tecken. Tre med­lem­mar i Östra Njudungs folk­dans­lag i Vetlanda upp­märk­sam­ma­des med för­tjänst­teck­net i sil­ver näm­ligen Lars-Bertil Bernholtz, Anita Karlsson och Inga Ågren. Folkdansringens hög­sta ut­mär­kel­se, för­tjänst­teck­net i guld, till­de­la­des Sven-Eve Johansson, med­lem i Sunnerbogillet i Ljungby.
https://lh3.googleusercontent.com/d/1qW4aADgzZ31ut668Q5n3WAYY1g1L-kjW
Ett boksläpp var ett av kväl­lens ins­lag. Jubi­leums­skrif­ten över åren 1982-2012 fick en stry­kande åtgång. Pär­mar med foton och doku­men­ta­tion över de se­nas­te år­tion­de­nas kur­ser, träf­far och öv­rig ak­ti­vi­te­ter fan­ns att blädd­ra i och en ny­skri­ven visa skil­drade folk­dan­sar­nas väg från 1922 till i dag.
https://lh3.googleusercontent.com/d/178mczAUcTGm_IF3o57NSLiZY6z3YeK-8

Karl-Erik Gibbons, Mary Bjerstedt och Heléne Ingvarsdotter bistår vid sången.

VI VILL GÄRNA MINNAS DE FORNSTORA DAR

Mary Bjerstedt, Nybro, skrev en visa till 90-årsjubileet för Folkdansringen Småland-Öland.

Texten finns att hämta här.

Förklaringar till texten: I Tranås bildades 1922 Småland-Östergötlands bygdegille som 1928 delades i två distrikt: de nu­varande Östergötlands-Holavedens Folkdansring och Folkdansringen Smålan-Öland. Lubbe är smeknamnet på Gunilla Vidstige, en gång mycket aktiv i folkdräktsammanhang.

Huskvarna Folkdanslag var värd för jubileet och presenterade sig, sin föreningslokal och sin verksamhet i ett bildspel under kvällen som avslutades med dans till en jubileumsorkester sammansatt av folkmusiker från stora delar av södra Sverige.
Elisabet Johansson

https://lh3.googleusercontent.com/d/11EWNkV99XmAlOzBFLfY9POi3aPH809S6

Vår första början

https://lh3.googleusercontent.com/d/1vzrUaMfT53G5YWQ2V1KLc_Qi8DW5bJd-

Den 15 oktober 1922 bil­dades Småland-Östergötlands Hembygdsring som tre­dje di­st­rikt av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur. Mel­lan ra­der­na i föl­jande ar­ti­kel kan man ut­läsa, att det redan då fanns gott om fö­re­ningar i nor­ra Småland med folk­dans som verk­sam­hets­gren. Distriktet tycks ha fått en god start, som framgår av följande min­nes­bilder, ned­tecknade av dess för­ste ord­fö­ran­de, Elis Kågén, Tranås.

I samband med en ut­ställ­ning i Nässjö som­ma­ren 1922 an­ord­nades en hem­byg­dens dag un­der med­ver­kan av ett 100-tal folk­dan­sare och spel­män från nor­ra Småland. Vid det­ta till­fälle fö­reslog Tranås hem­bygds­gilles ord­fö­ran­de, Elis Kågén, att man skulle för­söka bil­da ett di­strikt av Svenska Ungdoms­ringen, om­fat­tande Småland och Östergöt­land.

ETT NYTT DISTRIKT BILDAS

Vid ett sam­man­träde i Tranås den 15 ok­to­ber 1922, då fjor­ton fö­re­ni­ngar var re­pre­sen­te­rade från de båda land­ska­pen, be­slöts att bil­da ett di­strikt av Svenska Ungdomsringen för Bygde­kultur. Nam­net på den nya sam­man­slut­ningen blev Småland-Östergötlands hem­by­gds­ring, och sty­rel­sens verks­täl­lande ut­skott för­la­des till Tranås med Elis Kågén som ord­förande.

Den ny­bil­dade Hembygdsringens för­sta of­fent­liga fest­lighet an­ord­na­des sön­da­gen den 15 oktober 1922 i Tranås ten­nis­hall. Många med­lem­mar i den ny­bil­dade Hem­bygds­ringen samt Tranås hem­bygds­gilles folk­dans­lag och folk­vise­kör sva­ra­de för pro­gram­met, som mot­togs av den full­ta­liga pub­li­ken med stort bi­fall.

Utdrag ur jubileumsskriften MED SMÅLAND I TIDEN 1922 - 1982

Webbansvarig:
olcarason@msn.com
  Uppdaterad:
2024-06-19