* Ärende till möte

*   Klicka här om du inte har en meny till vänster 

*   Tertialmöte (1/3 år-möte)

*   Årsmöte

 

Ärende till årsmöte

Årsmötet hålls i januari eller februari.

 

Välkommen att föreslå ämnen att diskutera på mötet eller lämna in motioner*.

 

Du kan ta upp ärenden som inte kräver beslut på punkten ”övriga frågor” utan att anmäla dem i förväg.

 

Motioner (beslutsärenden) till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 december.

 

Sänd gärna till vår e-postadress:
info [a] polskedanslaget  se 

 

Tillbaka till toppen    

 

Ta beslut eller bara diskutera?

* För att man på ett föreningsmöte skall få ta bindande beslut i ett ärende skall förslag till beslut finnas med i kallelsen. (Den som valt att inte gå på mötet skall inte kunna överraskas av beslut som inte funnits i kallelsen.)

Bara diskutera…

I frågor som bara anmäls att diskuteras på mötet kan inte bindande beslut tas. De kan anmälas till punkten ”övriga frågor” under mötet. De kan också anmälas i förväg och komma med i kallelsen, vilket kan ge en bättre diskussion eftersom intresserade då kan vara förberedda. Eventuellt bereds de av styrelsen, se texten om motioner nedan.

 

På ett föreningsmöte kan en fråga ev. komma upp som en egen punkt på dagordningen för mötet och i annat fall under ”övriga frågor”.

Ta beslut…

Motioner är förslag från medlemmar. En motion leder alltid till att föreningsmötet tar ett beslut om ärendet.

 

En motion innehåller konkreta förslag och inleds normalt med en beskrivning av ärendet och varför man bör fatta beslut enligt motionen. Motioner bör beredas av styrelsen, vilket innebär att styrelsen utreder konsekvenserna av motionens förslag och föreslår föreningsmötet hur det bör besluta. Motioner, med styrelsens förslag till beslut, ingår i de handlingar som sänds ut inför mötet. Motioner måste därför lämnas i god tid. När motionen tas upp fattar mötet beslut enligt hela motionen eller enligt en del därav eller avslår den eller besvarar den med någon formulering. Mötet kan också bordlägga ärendet (besluta att ta upp det vid ett senare tillfälle), t.ex. om något behöver utredas ytterligare eller om mötestiden inte räcker till.

 

Exempel på motioner:

 

1 Polskedanslaget     2 Kommun    3 Riksdag

 

Stadgar. Här är en länk till våra stadgar.

Ärende till tertialmöte

Två tertialmöten (föreningsmöten ungefär 1/3 år efter och före årsmötet) ordnas under året. Det ena hålls i april-maj, så att hösten kan planeras på mötet, det andra i oktober-november, så att våren kan planeras.

 

Välkommen att föreslå ämnen att diskutera på mötet. eller lämna in motioner.

 

Du kan ta upp ärenden som inte kräver beslut på punkten ”övriga frågor” utan att anmäla dem i förväg.

 

Ärenden där det skall tas beslut behöver vara styrelsen tillhanda i god tid (senast sex veckor före mötet) om de skall komma med på dagordningen.

 

Sänd gärna till vår e-postadress:
info [a] polskedanslaget  se 

 

Tillbaka till toppen    

 

Senast uppdaterad: 2008-08-29

 

Till startsidan   

 

www.polskedanslaget.se/

www.folkdansringen.se/pd

Dans i Annexet