svulco-3-2-2.gif

             

Folkdansringen i Örebro

Webmaster Leif Johansson

 

 

 

 

Vad hände på Nordlek2018 i Falun.

Läs under följande länk Nordlek2018
Dans o Låtpris samt konsert med dans 1/12 till Boda Mollkapell
Sundsvall-3.jpg Sundsvall-1_164122.jpg

Rapport från Svenska Folkdansringens riksstämma 2018 i Sundsvall.

 Här följer ett sammandrag av de två dagar, 19 – 20/5 2018, som Riksstämman i Sundsvall varade.

Lokalen, spegelsalen i Stadshuset, var fantastisk och utgjorde en fin miljö för stämman. Alla aktiviteter avhölls i dessa vackra omgivningar vilket gav en fin inramning till evenemanget.

De av distriktstyrelsen utsedda att vara ombud för Folkdansringen Örebro län var följande:

-          Torbjörn Brännlund

-          Bengt Haraldsson

-          Eva Gert

Vi anlände sent på kvällen till Sundsvall på fredagen den 18/05/2018 medan Riksstämman startade den 19/5 med registrering kl 8.30 och själva stämman kl 10.00.

Stämman inleddes som brukligt med välkomsttal och förklarades öppnad och därefter en kort dans- och musikunderhållning av Sköndals Folkdanslag. Efter detta hölls en parentation över avlidna guldmedlemmar.

Nu startade stämmoförhandlingarna med fråga om behörigen utlyst, upprättande av röstlängd, godkännande av arbetsordning. Här noterades också att motion nr 3 avseende frågor om medlemsregisteret återkallades. Det noterades också att om man hade för avsikt att lägga några förslag som hade ekonomiska följder så skulle dessa vara fullt finansierade.

Nu var det dags för de två ordföranden att träde till, Anders Norberg och Ingela Thalén och tre sekreterare, Lars-Eric Gustafsson, Camilla Idh, Elisabeth Källberg och de två protokolljusterarna, Maria Jansson, Siv Ohlsson.

I detta sammanhang meddelades att nomineringar till en riksstyrelseledamot och tre ledamöter i valberedningen önskades till eftermiddagen.

Riksstyrelsens ordförande , Hans Hjelm, redogjorde för utfallet av den verksamhet som bedrivits sedan riksstämman 2016. Han tog fasta på ett antal punkter där man kunde redovisa framsteg om än inte allt hade kommit så långt som man önskat.

Följande punkter belystes:

-          Vmod- Världens musik o dans

-          Vi kan

-          Hemsidan

-          Folkdansringen Hus

-          Folkvisor, sånglekar

-          Utbildning- Folkdans Delux

-          Stadgar-Föreningars o distrikts

-          Folkdansringen 100 år

Därmed kunde verksamhetsberättelsen läggas till handlingarna.

Revisionsberättelsen godkändes för båda åren och lades till handlingarna och ansvarsfrihet beviljades för riksstyrelsen för 2016 och 2017.

Här började man att arbeta av motioner och propositioner enligt nedan:

-          Strategi för att öka intresset för folkdans. Föreningarnas ansvar och beslut enligt riksstyrelsens förslag.

-          Organisationens uppbyggnad, Efter viss diskussion så beslöt man enligt riksstyrelsens förslag att tillsätta en arbetsgrupp och att arbetet skall redovisas inför ordförandekonferensen 2019 och vara färdigt till riksstämman 2020.

Nu var vi framme vid lunch och därefter vidtog en del information bla. om ett integrationsprojekt som heter Sound of Nacksta. Nacksta är en del av Sundsvall och där har man arbetat med musik, sång, dans, teater och konserter och nått goda resultat med integrationen.

Vidare informerades det om Barnlek 2020 i Mölnlycke, om Hembygdens problem med ekonomin och om att rikskansliet och riksstyrelsen har ansvar för Dansafolkdans.nu.

Nu var vi framme vid Påverkanstorget där ett antal områden i verksamhetsplanen för 2019-2020 skulle diskuteras och deltagarna hade möjlighet att ge sina synpunkter genom att skriva egna förslag på åtgärder som riksstyrelsen kan ta fasta på när de ska arbeta sig igenom verksamhetsplanen inom följande områden:

-          Projekt

-          Ordförandekonferens

-          Medlemskap

-          Verksamhetsutveckling

Det här arbetet gjordes i en separat sal och man hade möjlighet att ge egna förslag, kommentera andras förslag eller att samtycka eller ogilla förslagen och kommentarerna. En övning som hade provats vid riksstämman 2016 och slagit väl ut.

Nu var dag ett slut och vi fick en stund till förfogande för  egna vandringar i staden så det blev ett besök på hotell Knaust och en tur i hamnområdet och sedan var det dags för  middag och underhållning med dansuppvisningar. Det var dans framförd via projektion på bildskärm och levande musik, dans med musik framförd likaledes via projektion på bildskärm och levande dans och så var det levande dans och musik. Det var en fantastisk upplevelse. Vi fick också sång från en kör, en sånggrupp och oss själva och därefter var det allmän dans.

Nu är vi framme på dag två och då blev det en hel del information av Hans Hjelm dels om verksamhetsplanen för 2019 och 2020 men också om GDPR som ju drabbar alla, riks, distrikt och föreningar.

Dags för propositionerna och här gick det ganska raskt undan till man kom till propositionen om medlemsavgiften. Vi tar det från början:

-          Antal sektioner- Enl styrelsens förslag, DoM, BoU, DoS

-          Antal ledamöter i styrelsen- Enl styrelsens förslag, en minskning med en ledmot

-           Medlemsavgifter

Här utbröt en livlig diskussion och tilläggsförslag lämnades både om ytterligare högre medlemsavgift för vuxna och om andra avgifter för deltagare som inte var medlemmar. Man förslog också att icke medlemmar som spelar upp för Zornmärke skulle betala högre avgift. Slutresultatet blev dock att stämman beslutade enl styrelsens förslag, 100.- barn o ungdom, 135 vuxen:-, 350:- för stödjande medlem och allt gäller from 2019 och alla övriga förslag föll.

-          Avgift för vilande och direktansluten förening – Enl styrelsens förslag 650:- för vilande förening och för direktansluten förening får styrelsen fatta beslut om avgift.

-          Verksamhetsplan och budget

Frågan om Hembygdens överlevnad debatterades livligt och det noterades att det skulle bli svårt att ge ut fyra nummer per år när budgetförslaget innebar en kraftig nedskärning. Budskapet från riksstyrelsen var att det inte fanns mer pengar så man fick helt enkelt lov att skära i kostnaderna för Hembygden bla. genom att ge ut färre nummer och se till att det är endast en mottagare per familj. Stämman beslutade efter denna diskussion att ett ord i verksamhetsplanen skulle ändras och Zornmärkesnämnden beviljades 7000:- per år i övrigt enl. riksstyrelsens förslag alltså inte mer pengar till Hembygden.embyg  

 

Nu hade vi kommit till val av ledamöter till styrelse och nämnder och alla valen skedde enligt förlag från valberedningen som också funnit kandidater till de vakanta posterna som styrelseledamot och valberedning.

Nu var dagen slut och fanan överlämnades från Folkdansringen Medelpad till Folkdansringen Örebro län som arrangör för riksstämman 2020 och Torbjörn inbjöd alla till stämman 2020 i Örebro.

En intressant och lärorik upplevelse inför vår egen riksstämma.

Vid pennan

Bengt Haraldsson