Folkdansringen Dalarna

tidigare    Dalarnes Hembygdsring

Senaste nytt:
Polskmärkesuppdansning 1-3 augusti i Östersund


Hem

Föreningar

Kalendarium

Dalaringen

Polskuppdans

Kontakt

Förlaget

Ungdomsfonden


                                   Välkommen till Folkdansringen Dalarna                 Folder

Folkdansringen Dalarna, distrikt av Svenska Folkdansringen, är en organisation för alla åldrar vars ändamål
är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt att föra vidare svensk folklig kultur.

Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik, sång, klädskick, hantverk, matkultur,
folktro, seder och bruk. Verksamheten bedrivs under kamratliga och sunda former vilket främjar kontakten
mellan olika åldrar samt skapar förståelse för olika folk och deras kultur.

Folkdansringen Dalarna (distriktets) uppgift är bland annat:

  • Att inom sitt distrikt (landskapet Dalarna) verka för sammanhållningen mellan föreningar som tillhör
    riksorganisationen Svenska Folkdansringen.

  • Att tillvarata och främja föreningarna intressen, bland annat genom utbildning av ledare.


Enskilda föreningar i Dalarna
Runt om i Dalarna finns ett femtontal föreningar med sammanlagt ungefär 500 medlemmar anslutna till
Svenska Folkdansringen.

Medlemstidningen ”Dalaringen”
4 gånger per år utger Folkdansringen Dalarna den digitala medlemstidningen Dalaringen.

Dokumentation av bygdekultur
Folkdansringen Dalarna har genom åren gjort och gör fortlöpande ett stort arbete kring dokumentation av
bygdekulturen i Dalarna, i första hand gällande dans, musik och dräkter.

Polskmärkesuppdansning
Folkdansringen Dalarna tillsammans med Folkdansringen Jämtland/Härjedalen organiserar årligen Polskmärkes-uppdansningen. Under 2024 kommer uppdansningen att arrangeras av Jämtland/Härjedalens distrikt.

Verksamheten bedrivs med stöd från Region Dalarna.